Είδη νερών και ύδρευση

 Αρκετά νερά πρέπει να υποβληθούν σε κατάλληλη επεξεργασία πριν χρησιμοποιηθούν σε δίκτυο ύδρευσης. Κυρίως επιδιώκεται η αφαίρεση θολότητας (το νερό πρέπει να είναι διαυγές), η εξουδετέρωση των μικροοργανισμών (απολύμανση) και η αφαίρεση οργανικού υλικού (που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα οσμής και γεύσης). Επίσης στόχος της επεξεργασίας πρέπει να είναι και η μείωση συστατικών τα οποία βρίσκονται στο νερό σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από εκείνες που επιτρέπονται από τις ποιοτικές προδιαγραφές.Τα υπόγεια νερά παρουσιάζουν συνήθως προβλήματα σκληρότητας ή υψηλών συγκεντρώσεων σιδήρου ή/και μαγγανίου αλλά και προβλήματα ρύπανσης από εδαφική ή υπεδάφια διάθεση αποβλήτων (σε περιοχές με έντονη ανάπτυξη ή ακόμη και σε ορεινές περιοχές λόγω ανεξέλεγκτου σταβλισμού ζώων), ή από εντατική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων σε περιοχές με γεωργική δραστηριότητα.


Τα επιφανειακά νερά (ποτάμια, λίμνες, τεχνητοί ταμιευτήρες) παρουσιάζουν συνήθως προβλήματα θολότητας ή ακόμη και προβλήματα αυξημένων συγκεντρώσεων οργανικής ύλης (είτε φυσικής είτε ανθρωπογενούς προέλευσης, πχ διάθεση αποβλήτων).

 

 Το παρόν άρθρο είναι της Κας Τσαγκρασούλη Ζωής χημικού μηχανικού της ΜΕΝ(Μονάδας επεξεργασίας νερού)