Έγκριση λειτουργίας Δικτύου

Αθήνα 14/2/2000 Αρ. Πρωτ. Γ2/872

Προς: ΚΠΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ίδρυσης του Δικτύου «Το Δάσος»

Μετά από πρόταση του ΚΠΕ Μουζακίου η Δ/ση Σπουδών ΔΕ εκγρίνει την ίδρυση θεματικού Δικτύου «Το Δάσος». Οι λόγοι ίδρυσης του Δικτύου είναι:

1)  Τα ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα Ελληνικά Δάση με την ποικιλία των οικοσυστημάτων τους.

2)  Τα οξυμένα προβλήματα που εμφανίζουν τα Ελληνικά Δάση λόγω συνδυαζόμενης δράσης πυρκαγιών και υπερβόσκησης, πλημμύρων και καταπατήσεων.

3)  Η λειτουργία του ΚΠΕ Μουζακίου, που το έχει προτεί­νει και το οποίο έχει εμπειρία σε θέματα σχετικά με τα Δασι­κά Οικοσυστήματα.

Το Δίκτυο θα συμβάλλει:

1)  Στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε κοινά περιβαλ­λοντικά ζητήματα σχετικά με τα Δάση του ευρύτερου Ελλαδι­κού χώρου.

2)  Στην δημιουργία σχετικού εκπαιδευτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Γενικότερα η λειτουργία δικτύων συμβάλλει στην επικοι­νωνία των σχολείων στην σφαιρικότερη αντιμετώπιση ενός οικολογικού ζητήματος «προβλήματος», στην κατανόηση από τους μαθητές ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι μεγα­λύτερης εμβέλειας από τα τοπικά, συνδεόμενα μεταξύ τους.

Στο δίκτυο, που την σχολική χρονιά 1999 - 2000 θα λει­τουργήσει πιλοτικά - με δυνατότητα διεύρυνσης τόσο στην Α/θμια όσο και σε άλλους Νομούς -, μπορούν να συμμετέ­χουν 1-2 σχολεία Β/θμίας Εκπαίδευσης των Νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Φθιώ­τιδας, Φωκίδας και τα ΚΠΕ Μακρινίτσας, Υπάτης - Στυλί­δας.

Συντονιστής του Δικτύου «Το Δάσος» από το ΚΠΕ Μου- ζακίου ορίζεται ένας ε/κός από την Παιδαγωγική ομάδα και από την Δ/ση Σπουδών η Σ. Βαμβακοπούλου.

Ες. Διανομή

- Δ/ση Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης

Τμ. Α'

Γραφείο Π.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ