Δάσος-γνώση και δράση

Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε το 2001 για να καλύψει τις ανάγκες του Δικτύου "Δάσος".